Eksport kontaktów do pliku

W SALESmanago możesz przeprowadzić eksport kontaktów do pliku (np. arkusza kalkulacyjnego Excel). Przy przeprowadzeniu eksportu – poza wybraną grupą adresów e-mail – wyeksportować można dodatkowe informacje o kontaktach np. przypisane tagi, szczegóły, czy pełne dane subskrypcyjne. Należy pamiętać, że podczas eksportu kontakty NIE SĄ USUWANE Z BAZY. Wyeksportowane kontakty można później ponownie zaimportować do systemu z dodatkowymi informacjami. Jeśli kontakt istnieje w bazie, podczas importu nowe informacje na jego temat zostaną dopisane do karty kontaktu).

Aby wyeksportować dane należy przejść do

CDP -> Lista kontaktów -> Eksport, a następnie wybierz Eksport kontaktów.

2

Spis treści

 1. Wybór kontaktów
 2. Zakres danych
 3. Ustawienia dostępu

 1. Wybór kontaktów

1

[1] Nazwa pliku – należy nadać nazwę pliku, w celu łatwiejszej jego identyfikacji w systemie.

[2] Wybierz segment – z rozwijanej listy gotowych segmentów możesz wybrać ten, który cię interesuje wpisując nazwę w okienku wyszukiwarki lub przeglądając listę. Aby wybrać właściwą grupę odbiorców kliknij w jej nazwę na liście. Wybranie konkretnego segmentu spowoduje, że w oknach wyboru i wykluczenia kontaktów pojawią się selektory definiujące ten segment. Poniżej wyświetli się również lista filtrów zastosowanych dla danej grupy. Wszystkie elementy pojawią się w formie edytowalnej.

[3] Wybierz kontakty – w tym polu możesz doprecyzować grupę odbiorców wiadomości. Oprócz opcji wysyłki masowego mailingu po wpisaniu nazwy, adresu e-mail, czy numeru telefonu, możesz dodawać kontakty do listy adresatów także za pomocą predefiniowanych segmentów

Więcej informacji oraz pełną listę predefiniowanych segmentów znajdziesz tutaj >>

Jednak, jeżeli wśród oznaczonych kontaktów, znajdują się wyjątki, do których nie chcesz wysyłać wiadomości, możesz użyć opcji:

[4] Wyklucz kontakty – możesz zrobić to na tej samej zasadzie, na której wybiera się kontakty do wysyłki, łącznie z dodatkowymi selektorami.

[5] Zaawansowane kryteria – użyj opcji zaawansowanego filtrowania, które pozwala na filtrowanie kontaktów po:

 • wieku – należy określić przedział wiekowy;
 • dacie urodzenia – należy zaznaczyć opcję posiada lub nie posiada;
 • dacie – należy określić przedział czasowy, w którym kontakt znalazł się systemie, kiedy go modyfikowano oraz jego ostatniej aktywności;
 • szczegółach – należy wprowadzić nazwę szczegółu oraz jego wartość za pomocą operatorów matematycznych;
 • liczbie wiadomości e-mail – należy określić wartość liczbową wiadomości wysłanych, otwartych i klikniętych;
 • domenie adresu e-mail – należy wprowadzić domeny; można wprowadzić ich kilka, oddzielając je przecinkami;
 • zdarzeniach zewnętrznych – należy wprowadzić nazwę szczegółów zdarzeń zewnętrznych;
 • nazwie – należy zaznaczyć opcję posiada lub nie posiada.
 • numerze telefonu – należy zaznaczyć opcję posiada lub nie posiada;
 • scoringu  – należy określić od jakiej (lub do jakiej) wartości liczbowej będą filtrowane kontakty;
 • tagach  – należy określić przedział czasowy, w którym utworzono tag, doprecyzować wszystkie nazwy tagów po których kontakt ma być wyszukiwany oraz doprecyzować dowolną nazwę tagu z wcześniej podanych;
 • scoringu tagu – należy wprowadzić nazwę tagu oraz określić jego scoring za pomocą operatorów matematycznych;
 • szczególe ze słownika – należy wybrać nazwę szczegółu ze słownika oraz zdefiniować jego wartość za pomocą operatorów matematycznych;

Więcej informacji na temat zaawansowanego filtrowania znajdziesz tutaj >>

[6] Liczba kontaktów – ten współczynnik pokazuję całkowitą liczbę odbiorców, do której wiadomość została zaadresowana. Liczba odbiorców jest aktualizowana na bieżąco jeśli zostały wprowadzone zmiany w wyborze filtrów wysyłki.


 1. Zakres danych

1

[1] Wybierz zakres danych – należy wybrać, które dane chcemy eksportować:

 • tylko adresy e-mail (adres e-mail kontaktu oraz adres e-mail jego głównego właściciela),
 • dane subskrypcyjne (adres e-mail kontaktu oraz adres e-mail jego głównego właściciela, scoring kontaktu, informacja czy kontakt jest zaznaczony jako opt-out i ID kontaktu),
 • pełen zakres (adres email kontaktu oraz adres e-mail jego głównego właściciel, firma, nazwa, numer telefonu, fax, data urodzenia, ulica, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj, scoring, czy kontakt jest zaznaczony jako opt-out, ID kontaktu, tagi, scoring tagów, kiedy kontakt został utworzony, data ostatniej modyfikacji kontaktu, ostatnia wizyta kontaktu na monitorowanej stronie, informacja o tym czy kontakt ma ustawioną jedną wiadomość tygodniowo. Aby eksportować szczegóły należy wprowadzić je w Dodaj szczegół).

[2] Dodaj szczegóły – możliwe jest eksportowanie kontaktów z przypisanymi szczegółami. Każdy wpisany szczegół zatwierdź po wpisaniu. Następnie możesz wprowadzić kolejny szczegół.

[3] Dodaj szczegóły słownikowe – dodatkowo możesz eksportować kontakty z przypisanymi szczegółami słownikowymi. Każdy wpisany szczegół zatwierdź po wpisaniu. Następnie możesz wprowadzić kolejny szczegół.

[4] Eksportuj tagi z karty kontaktów – możesz także eksportować tagi przypisane do kontaktów.


 1. Ustawienia dostępu

1

[1] Wybierz folder  możemy wybrać folder, w którym ma zapisać się wiadomość w Repozytorium.

[2] Ustaw dostęp – możemy wybrać czy eksportowany plik ma być widoczny dla innych użytkowników.

Aby eksportować kontakty klikamy Eksportuj[1].


Po kliknięciu Eksportuj wyświetlą nam się Ostatnio eksportowane. Jednocześnie może być aktywny tylko jeden eksport. Kolejne eksporty wykonują się co 15 minut.

1

Po kliknięciu Szczegóły zobaczysz informacje o eksporcie.

2

Lista eksportów znajduje się w Repozytorium.

2

Po wykonanym eksporcie, otrzymamy wiadomość zawierającą raport.

3

Poniżej przykładowy plik z wyeksportowanymi danymi.

4

WAŻNE: informacja o tym jak wyeksportować zdarzenia zewnętrzne przypisane kontaktom, znajduje się TUTAJ >>

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Luty 22 2024