Wysyłka wiadomości e-mail

System SALESmanago umożliwia dotarcie do klientów kanałem e-mail. Proces wysyłki zarządzany z użyciem SALESmanago, daje ci na przykład możliwość precyzowania kto (jaki klient lub grupa klientów) i kiedy otrzyma twoje wiadomości e-mail, w oparciu o wybrane przez ciebie parametry (aktywność kontaktu, przypisane tagi itp.). Wiadomości możesz tworzyć w systemie w zakładce E-mail Marketing, klikając w +Nowy e-mail na Dashboardzie, bądź w zakładce Lista E-maili. Do dyspozycji masz dwie opcje tworzenia wiadomości:

 • kreator Drag & Drop, w którym stworzysz atrakcyjnie wyglądające, spersonalizowane wiadomości e-mail; dzięki dynamicznym widżetom z łatwością zaprojektujesz własny design;  Więcej informacji znajdziesz tutaj >>
 • kreator HTML, który do obsługi nie wymaga wcale znajomości kodu HTML; pozwala na tworzenie szkieletów wiadomości, ze stałych elementów, jak na przykład układ, logo, stopka itp. Więcej informacji znajdziesz tutaj >>

WAŻNE: Każda wiadomość wysłana z systemu musi obowiązkowo mieć link do wypisywania z wysyłek – opt-out link. Jeśli twoja wiadomość go nie posiada, musisz go dodać.  Więcej informacji znajdziesz tutaj >>

Aby wysłać wiadomość e-mail przejdź do

E-mail Marketing → Lista E-mail → Wyślij


Spis treści

 1. Wybór wiadomości e-mail do wysyłki
 2. Ustawienia wysyłki
 3. Wysyłka wiadomości
 4. Wysyłanie kuponów

1. Wybór wiadomości e-mail do wysyłki

Wysyłka finalnej wiadomości odbywa się bardzo podobnie do wysyłki testów e-maili. Aby rozpocząć wejdź w zakładkę E-mail Marketing Lista E-maili. Następnie z panelu wybierz interesującą cię wiadomość e-mail i kliknij przycisk „Wyślij”.

Po kliknięciu przycisku, zostaniesz przekierowany do okna z ustawieniami wysyłki wiadomości. Ekran będzie podzielony na dwie części. Po lewej stronie będą znajdowały się ustawienia wysyłki i Przewodnik, a po prawej stronie podgląd wiadomości.


2. Ustawienia wysyłki

[1] Nazwa wiadomości – jest to nazwa systemowa wiadomości, pod którą będzie można wyszukać ją na liście e-maili.

[2] Temat wiadomości – będzie wyświetlany w polu Temat e-maila. Istnieje możliwość dodania do niego emotikon [A].

[3] E-mail Subject AI Grader – system ocenia skuteczność wpisanego tematu wiadomości e-mail. Skuteczność określana jest na skali od 0 (dla najmniejszej skuteczności) do 10 (dla największej skuteczności). Więcej informacji znajdziesz tutaj >>

[4] Data wysyłki – określ dokładną datę i godzinę wysyłki mailingu.

[B] Dobierz optymalny czas wysyłki dla kontaktów aktywnych – dzięki tej opcji wiadomość zostanie wysłana do kontaktu w tym dniu i/lub godzinie, kiedy wykazuje największą aktywność (wejść na stronę, klikalność maili, aktywność na stronie www, zdarzenie zewnętrzne). System automatycznie oblicza optymalny czas wysyłki dla danego kontaktu. Przy tworzeniu wiadomości możemy wybrać na podstawie czego aktywność ma być określana. Możesz wybrać: dzień i godzinę, dzień tygodnia oraz godzinę.

[5] Wybierz segment – z rozwijanej listy gotowych segmentów możesz wybrać ten, który cię interesuje wpisując nazwę w okienku wyszukiwarki lub przeglądając listę. Aby wybrać właściwą grupę odbiorców kliknij w jej nazwę na liście. Wybranie konkretnego segmentu spowoduje, że w oknach wyboru i wykluczenia kontaktów pojawią się selektory definiujące ten segment. Poniżej wyświetli się również lista filtrów zastosowanych dla danej grupy. Wszystkie elementy pojawią się w formie edytowalnej.

[6] Wybierz kontakty – w tym polu możesz doprecyzować grupę odbiorców wiadomości. Oprócz opcji wysyłki masowego mailingu po wpisaniu nazwy, adresu e-mail, czy numeru telefonu, możesz dodawać kontakty do listy adresatów także za pomocą predefiniowanych segmentów

Więcej informacji oraz pełną listę predefiniowanych segmentów znajdziesz tutaj >>

Jeżeli wśród oznaczonych kontaktów znajdują się wyjątki, do których nie chcesz wysyłać wiadomości, możesz użyć opcji:

[7] Wyklucz kontakty – możesz zrobić to na tej samej zasadzie, na której wybiera się kontakty do wysyłki, łącznie z dodatkowymi selektorami.

[8] Zaawansowane kryteria – użyj opcji zaawansowanego filtrowania, które pozwala na filtrowanie kontaktów po:

 • wieku – należy określić przedział wiekowy;
 • dacie urodzenia – należy zaznaczyć opcję posiada lub nie posiada;
 • dacie – należy określić przedział czasowy, w którym kontakt znalazł się systemie, kiedy go modyfikowano oraz jego ostatniej aktywności;
 • szczegółach – należy wprowadzić nazwę szczegółu oraz jego wartość za pomocą operatorów matematycznych;
  • liczbie wiadomości e-mail – należy określić wartość liczbową wiadomości wysłanych, otwartych i klikniętych;
  • domenie adresu e-mail – należy wprowadzić domeny; można wprowadzić ich kilka, oddzielając je przecinkami;
  • zdarzeniach zewnętrznych – należy wprowadzić nazwę szczegółów zdarzeń zewnętrznych;
  • nazwie – należy zaznaczyć opcję posiada lub nie posiada;
  • numerze telefonu – należy zaznaczyć opcję posiada lub nie posiada;
  • scoringu  – należy określić od jakiej (lub do jakiej) wartości liczbowej będą filtrowane kontakty;
  • tagach  – należy określić przedział czasowy, w którym utworzono tag, doprecyzować wszystkie nazwy tagów po których kontakt ma być wyszukiwany oraz doprecyzować dowolną nazwę tagu z wcześniej podanych;
  • scoringu tagu – należy wprowadzić nazwę tagu oraz określić jego scoring za pomocą operatorów matematycznych;
 • szczególe ze słownika – należy wybrać nazwę szczegółu ze słownika oraz zdefiniować jego wartość za pomocą operatorów matematycznych;

Przykład: Jeżeli chcesz wysłać mail do osób, które nie potwierdziły jeszcze daty swoich urodzin, wystarczy że zaznaczysz wszystkich adresatów w polu [6], a następnie w filtrowaniu zaawansowanym wybierzesz opcję datę urodzenia i zaznaczysz opcję nie posiada

Więcej informacji na temat zaawansowanego filtrowania znajdziesz tutaj >>

[9] Liczba kontaktów – ten współczynnik pokazuję całkowitą liczbę odbiorców, do której wiadomość została zaadresowana. Liczba odbiorców jest aktualizowana na bieżąco jeśli zostały wprowadzone zmiany w wyborze filtrów wysyłki.

[10] Zakolejkuj wiadomość tuż przed wysyłką – zaznaczenie tej opcji oznacza, że grupa odbiorców przeliczona zostanie około godziny przed zaplanowaną wysyłką wiadomości e-mail. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, system przeliczy kontakty automatycznie, w momencie kliknięcia przycisku “Wyślij”.

Przykładowo, jeśli checkbox kolejkowania zostanie zaznaczony, a wysyłka zostanie zaplanowana w środę o 12.00 na piątek o 15.00, proces kolejkowania rozpocznie się około 14.00 w piątek. Daje to pewność, że wiadomość dotrze jedynie do kontaktów, które spełniają kryteria ustawione w momencie wysyłki wiadomości, w sekcji wyboru adresatów.

Załóżmy, że ilość kontaktów z danym tagiem zmieniła się od momentu ustawiania wysyłki wiadomości do samego momentu wysyłki – grupa odbiorców zostanie odpowiednio zaktualizowana. To znaczy, że jeśli w środę w systemie było 50 kontaktów z tagiem KAMPANIA, a w piątek o 14.00 było ich o 100 więcej, liczba kontaktów, do który trafi dany mailing wzrośnie do 150.

UWAGA: E-maile wysyłane z testów A/B, API, e-maile cykliczne i urodzinowe automatycznie kolejkowane są w momencie wysyłki.

[11] Ta wiadomość ignoruje filtr wysyłek – zaznaczenie tej opcji spowoduje zignorowanie filtrów wiadomości, które ustawione zostały w zakładce Ustawienia → Inne → Ustawienia E-mail i SMS.

[12] Zmień nadawcę wiadomości – w tym polu możesz zmienić konto wysyłkowe z którego zostanie wysłany mailing.

[C] Własne konto e-mail  – pozwala na użycie własnego konta e-mail, jako konta wysyłkowego.

[D] Nowe konto wysyłkowe – pozwala na dodanie nowego konta, poprzez wpisanie nazwy konta, wyświetlanej nazwy nadawcy oraz wyświetlanego adresu e-mail nadawcy. Można także dodać opcję przekierowania odpowiedzi na inny adres e-mail. Więcej informacji znajdziesz tutaj >>

[13] Opcjonalne ustawienia – pozwalają na wybór kilku dodatkowych opcji, dotyczących nadawcy, odbiorcy oraz samych wiadomości.

[E] Wyślij wiadomość do x% z wybranych kontaktów – zaznaczając tę opcję możesz wybrać i wyrazić w procentach część grupy odbiorców, do której zostanie wysłana wiadomość (np. jeśli zdefiniowana grupa adresatów zawiera 100 kontaktów, a ty zaznaczysz w tym miejscu 20%, wówczas system wyśle wiadomość do 20 kontaktów wybranych losowo z tej grupy).

[F] Personalizuj pole nadawcy detalami z karty kontaktu – wybierając tę opcję możesz spersonalizować wiadomość, dzięki szczegółom, które znajdują się na karcie kontaktu (np. imię i nazwisko).

[G] Wyślij raport ze statystykami tej wiadomości na – zaznaczając tę opcję, otrzymasz na wybrany adres e-mail raport ze statystykami wysłanej wiadomości.

[H] Parametry mailingu – wprowadź dodatkowe zmienne dla freemarkera. Parametry należy oddzielić przecinkami. Dostęp do nich można uzyskać poprzez tablicę params. Np.:

[#list params as param]

${param}

[/#list]

[14] Nazwa kampanii (do monitorowania w Google Analytics) – przy kreacji finalnej wiadomości możemy jeszcze raz zmienić parametr campaign, który będzie dodany do linku jako jeden z parametrów UTM.

[15] Załącznik – opcja pozwalająca na załączenie plików do tworzonej wiadomości e-mail, poprzez upuszczenie go we wskazanym miejscu lub wybór pliku z Repozytorium.


3. Wysyłka wiadomości

Po dostosowaniu wszystkich parametrów przejdź do ostatniego kroku, jakim jest wysyłka wiadomości e-mail.

[1] Podgląd – kliknięcie odpowiedniej ikony pozwala na podgląd gotowej wiadomości e-mail na monitorze komputera, tablecie i urządzeniu mobilnym.

[2] Edytuj – opcja pozwalająca na dodanie zmian w wyglądzie wiadomości e-mail, jeśli na etapie ustawień wysyłki zdecydujesz, że wymaga ona modyfikacji (przesuwanie elementów, dodawanie widżetów, itp.).

[3] Wyślij test – kliknięcie przycisku uruchamia wysyłkę wiadomości testowej do wskazanych kontaktów. Pozwala to upewnić się, że wiadomość wyświetla się poprawnie.

[4] Wyślij – przejście do właściwej wysyłki wiadomości e-mail.

WAŻNE: Proces wysyłki wiadomości może trwać od kilku do nawet kilkudziesięciu minut w przypadku użycia zaawansowanego filtrowania, wysyłki do dużej liczby tagów lub wykluczania ich. Pamiętaj o tym przy planowaniu wysyłek – jeśli chcesz, by wysyłka z zaawansowanym adresowaniem wyszła o konkretnej godzinie, warto ustawić ją odpowiednio wcześniej, np. godzinę przed planowanym terminem wysyłki, podając ten termin w polu „Data wysłania”. 

WAŻNE: Dla wysyłek prowadzonych z własnego konta e-mail oraz z konta E-mail marketing, wysyłka do grupy powyżej 1000 kontaktów musi zostać zaakceptowana przez pracownika SALESmanago.

Po zakończeniu kolejkowania raport z wysłanej wiadomości pojawi się w zakładce E-mail Marketing → Analityka E-maili, gdzie sukcesywnie będą odświeżane informacje o postępie i statystykach wysyłki.

WAŻNE: Dane odnoszące się do statystyk OR, CTR  – najlepiej weryfikować po kilku dniach od wysłania wiadomości. Należy wziąć pod uwagę fakt, że odbiorcy nie zawsze otwierają wiadomość w chwili jej otrzymania.


4. Wysyłanie kuponów

Jeśli zdecydujesz się na wysyłanie e-maili z kuponami, na etapie ustawień wysyłki pojawią się dodatkowe opcje. Wysyłając wiadomość z kuponami, warto się upewnić, że jest ich wystarczająca liczba, tj. czy liczba adresatów jest mniejsza lub równa liczbie kuponów. Jeżeli jednak nie masz wystarczającej ilości kuponów, możesz skorzystać z jednej z opcji:

 • nie wysyłaj wiadomości, jeżeli nie ma wystarczającej liczby kuponów – wiadomość nie zostanie wysłana, jeśli liczba adresatów jest większa niż liczba kuponów;
 • wyślij liczbę wiadomości odpowiadającą liczbie kuponów do losowo wybranych kontaktów – wszystkie posiadane kupony zostaną wysłane przez system do losowo wybranych kontaktów;
 • wyślij wiadomość pomimo niewystarczającej liczby kuponów – wybranie tej opcji spowoduje, że po wysłaniu wszystkich dostępnych kuponów, pozostałe kontakty otrzymają wiadomość, ale kupon im się nie wyświetli.
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Styczeń 17 2023 Styczeń 12 2023