Dynamiczne Segmenty

Segmenty Dynamiczne to zaawansowane narzędzie pozwalające na tworzenie i aktualizowanie w czasie rzeczywistym grup kontaktów spełniających w danym momencie dany zestaw kryteriów obejmujący dane CDP, behawioralne i transakcyjne.

Tworzenie dynamicznych segmentów pozwala na:

 • automatyczną aktualizację grup docelowych bez konieczności każdorazowego ręcznego generowania raportów z danymi w celu selekcji odpowiednich kontaktów
 • zarządzanie wielowymiarowymi danymi bez zewnętrznych systemów BI, wsparcia IT i analityków
 • natychmiastowe i precyzyjne określanie wielkości grupy docelowej masowych lub automatycznych kampanii
 • szczegółową analitykę pokazującą zmiany wielkości wybranych segmentów w czasie

Aby stworzyć Segment Dynamiczny, przejdź do

Odbiorcy → Segmentacja → Grupy dynamiczne → + Dodaj nowy segment


Spis treści: 

1. Jak działają segmenty dynamiczne?

 • ogólne działanie
 • przeliczenia i limity

2. Jak stworzyć dynamiczny segment

 • opis kreatora i ustawień 
 • zagnieżdżenie danych

3. Lista dynamicznych segmentów

4. Jak używać segmentów dynamicznych


1. JAK DZIAŁAJĄ SEGMENTY DYNAMICZNE?

Ogólne działanie

Kreator dynamicznych segmentów pozwala na tworzenie zaawansowanych segmentów kontaktów z danych źródeł oraz na dowolne łączenie ze sobą elementów określających:

 • źródła wizyt (UTM, referral, search, reklama, e-mail, bezpośrednio),
 • dane o transakcjach (produkty, kwoty, daty),
 • źródła transakcji,
 • statystyki transakcji (wydana kwota, ilość transakcji w czasie).

Ilość kryteriów jest nieograniczona i można je ze sobą łączyć za pomocą łączników i/lub. 

Po zapisaniu kryteriów system analizuje zebrane dane na koncie i przelicza ilość kontaktów spełniających wskazane kryteria zwracając natychmiast wynik.

Przeliczenia ilości kontaktów w dynamicznym segmencie mogą być wykonywane:

 • manualnie – za pomocą opcji “przelicz”, lub “zapisz i przelicz”,
 • automatycznie – w momencie wysyłki kampanii lub uruchamiania reguły automatyzacji, system sam przeliczy segment.

WAŻNE: Każde wykorzystanie segmentów, automatycznie przelicza liczbę kontaktów spełniających założenia z segmentu. Chyba, że segment ostatni raz został przeliczony w przeciągu ostatniej godziny przed użyciem, segment nie będzie ponownie przeliczony. Podążając za przykładem:

 • Chcemy przeprowadzić wysyłkę o godzinie 12:00 przy użyciu segmentu dynamicznego. Ostatnie jego przeliczenie było o 11:45 – segment nie będzie przeliczany ponownie.

 • Chcemy przeprowadzić eksport kontaktów o 12:00 przy użyciu segmentu dynamicznego. Ostatnie jego przeliczenie było o 10:24 – segment zostanie przeliczony automatycznie przed dokonaniem eksportu.


Limity przeliczeń

Każde konto, które ma włączoną funkcjonalność segmenty dynamiczne, posiada określoną liczbę dostępnych przeliczeń w miesiącu w zależności od wybranego pakietu. Informacja o liczbie przeliczeń znajduje się na liście segmentów dynamicznych.

WAŻNE: liczba przeliczeń jest to suma wszystkich przeliczeń ustawionych segmentów na koncie. Według poniższego przykładu w miesiącu kalendarzowym zostało wykorzystane 18 przeliczeń z 100 dostępnych.

Każde przeliczenie jest odejmowane od miesięcznej ilości przeliczeń, niezależnie, czy przeliczenie jest manualne, czy automatyczne:

 • manualne – czyli kliknięcie w przycisk przelicz w kreatorze segmentów, bądź na liście
 • automatyczne – przed każdym użyciem segmentów

W razie niewykorzystania limitu, liczba niewykorzystanych przeliczeń przepada.

Istnieje możliwość zwiększenie limitów przeliczeń. W celu zmiany pakietu należy skontaktować się z support@salesmanago.com.


2. JAK STWORZYĆ DYNAMICZNY SEGMENT

Opis kreatora i ustawień

Żeby stworzyć nowy dynamiczny segment należy wejść w zakładkę Menu → Odbiorcy → Segmentacja → Grupy dynamiczne i wybrać Dodaj nowy segment.

W prawym górnym rogu znajduje się dwie opcje, za pomocą których można stworzyć segment dynamiczny:

 • dodaj nowy segment – za pomocą tej opcji możemy stworzyć segment dynamiczny przy użyciu prostego kreatora drag & drop do tworzenia segmentów
 • użyj edytora tekstowego – tutaj możemy stworzyć segment dynamiczny przy użyciu zapytań SQL. Dowiedz się więcej jak można użyć ten kreator >>


Prosty kreator kafelkowy pozwala na tworzenie segmentacji klientów za pomocą systemu drag & drop. Segmenty tworzymy przesuwając interesujące nas parametry z zakładki elementy po prawej stronie, na dolne pole z istniejącą już zasadą i/lub. Kafelki można układać dowolnie. 

[1] Ustawienia – klikając w zębatkę przy ustawieniach możemy wybrać i uzupełnić następujące pola:

[A] nazwa – należy wpisać nazwę segmentu dynamicznego, która pozwoli nam na jego późniejszą identyfikację

[B] grupa – można dodać segment do domyślnej grupy lub stworzyć nową grupę. Grupy pozwalają nam na lepsze zarządzane listą segmentów.

[C] edytor tekstowy, pozwalający na tworzenie segmentu za pomocą języka SQL – zaznaczenie tej opcji spowoduje przełączenie na edytor tekstowy.

[D] edytor graficzny, pozwalający na tworzenie segmentu za pomocą prostego edytora kafelkowego.

WAŻNE: Jeżeli dany segment dynamiczny został stworzony w edytorze graficznym, w każdym momencie możemy go przełączyć na edytor tekstowy. Jeżeli jednak stworzymy dynamiczny segment w edytorze tekstowym, nie będzie możliwości przełączenia go na edytor graficzny.

Zmiany zostaną wprowadzone po naciśnięciu przycisku “zapisz”.


[2] Zasada i/lub – za pomocą tej zasady możemy ustalić warunek segmentacji. Wybierając opcję ‘i” wszystkie wybrane przez nas elementy będą musiały zostać spełnione przez kontakt, aby został zaklasyfikowany do segmentu. Jeżeli wybierzemy opcję “lub” tylko jeden z elementów będzie musiał być spełniony przez kontakt. Pod zębatką znajduje się ustawienie, gdzie wybieramy i/lub. Jest również opcja (checkbox) horyzontalny – co odnosi się do układu kafelków w segmencie.

W jednym segmencie dynamicznym może być nieskończona liczba elementów z wyborem i / lub oraz nieograniczona liczba elementów. W każdym momencie można zmieniać te założenia.


[3] Elementy – są to wszystkie możliwe do wyboru części składowe segmentacji, oraz reguła i/lub, którą możemy przyporządkować do każdego elementu.

Wybrany element należy chwycić i przeciągnąć na główny ekran, a następnie przejść do ustawień kafelka. W kreatorze nie ma ograniczenia co do liczby możliwych do użycia elementów. Poniżej lista wszystkich elementów:

WAŻNE: W przypadku kreatora kafelkowego jeden kafelek to jest jedno ustawienie z zagnieżdżonymi danymi. Wewnątrz kafelka nie definiujemy zależności i / lub.


[4] Zapisz i przelicz – zapisz i przelicz segment pozwala na zapisanie stworzonego segmentu i jego automatycznie przeliczenie. Po użyciu tej opcji zostaniesz przeniesiony na listę segmentów.

[5] Zapisz – zapisz dynamiczny segment – opcja ta pozwala na zapisanie ustawień segmentu bez jego przeliczenia. Po użyciu tej opcji zostaniesz przeniesiony na listę segmentów

[6] Przelicz – przelicz segment – opcja ta pozawala na przeliczenie segmentu. Po zakończeniu przeliczenia dalej pozostaniesz w kreatorze.

[7] Dane o segmencie – są to informacje na temat daty utworzenia, modyfikacji oraz ostatniego przeliczenia segment.

[8] Liczba kontaktów – pokazuje liczbę kontaktów, które zostały skategoryzowane w segmencie na podstawie wybranych przez nas kryteriów 


3. Lista dynamicznych segmentów

Aby zobaczyć utworzone dynamiczne segmenty przejdź do Menu → Odbiorcy → Segmentacja → Grupy dynamiczne.

 

[1] Wykorzystano – liczba wykorzystanych przeliczeń w miesiącu. 

[2] Grupa – grupa list segmentacji. Do wyboru wszystkie, oraz domyślne

[3] Nazwa – nazwa segmentu nadana przy edycji

[4] Liczba kontaktów – liczba kontaktów, które zostały skategoryzowane i włączone do segmentu po przeliczeniu.

[5] Dane na temat segmentu – są to informacje na temat daty utworzenia segmentu, ostatniej modyfikacji, ostatniego przeliczenia, a także opisu nadanego przy edycji. 

[6] Edytuj – pozwala na edycje segmentu

[7] Przelicz – ręczne przeliczenie segmentu

[8] Usuń – usuwa segment na stałe


4. JAK UŻYWAĆ SEGMENTÓW DYNAMICZNYCH

Wszędzie tam, gdzie jest do wyboru grupa kontaktów, należy wpisać nazwę segmentu dynamicznego i z podpowiedzi wybrać, który segment ma zostać wybrany. Poprzez taki wybór segment zostanie automatycznie przeliczony, a dalsze działanie zostanie wykonane na kontaktach, które znajdują się w danym segmencie.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024