Macierze segmentacji

Macierze segmentacji pozwalają na segmentację Kontaktów w oparciu o ich wizyty na twojej stronie. Możesz utworzyć macierz, za sprawą której do Kontaktu, który odwiedził twoją domenę lub konkretną ścieżkę URL, przypisany zostanie tag. Możesz także określić minimalny czas trwania wizyty, po którym tag zostanie dodany.

Aby utworzyć macierz segmentacji, przejdź do Odbiorcy → Segmentacja→ Macierze segmentacji.


Spis treści:

  1. Dodawanie nowej macierzy segmentacji
  2. Ustawienia podstawowe
  3. Reguły
  4. Podsumowanie

1. Dodawanie nowej macierzy segmentacji

Kliknij “Nowa macierz segmentacji”, aby dodać nową macierz.

WSKAZÓWKA: Po utworzeniu macierzy segmentacji możesz ją łatwo aktywować bądź dezaktywować na liście macierzy, klikając na przycisk Aktywny/Nieaktywny:


2. Ustawienia podstawowe

[1] Nazwa macierzy segmentacji – określ nazwę nowej macierzy, aby móc ją zidentyfikować w systemie.

Następnie kliknij “Dalej”.


3. Reguły

Kolejnym krokiem jest ustawienie reguł, na podstawie których będzie działać macierz. Możesz ustawić regułę prostą lub dynamiczną.

Reguła prosta:

[1] Odwiedzana witryna – wybierz z listy rozwijanej domenę, której będzie dotyczyć reguła.

[2] Odwiedzona strona (URL) –  jeśli chcesz, aby reguła dotyczyła konkretnej strony, wprowadź tutaj adres URL.

WAŻNE: Pole [2] nie może pozostać puste, nawet jeśli reguła ma dotyczyć całej domeny. W takim przypadku pole to musi zawierać jedną lub dwie gwiazdki (*). Przy jednej gwiazdce dopasowywane będą jedynie strony umieszczone bezpośrednio na domenie, np. przyklad.com/ofirmie albo przyklad.com/kontakt. Przy dwóch gwiazdkach dopasowana zostanie dowolna ścieżka na danej domenie.

Domyślnie pole zawiera dwie gwiazdki.

[3] przez min – określ minimalny czas, jaki Kontakt musi spędzić na danej stronie (witrynie), aby został do niego przypisany tag.

[4] Dodaj tagi – zdefiniuj tagi, jakie zostaną przypisane Kontaktowi po spędzeniu na twojej stronie (witrynie) czasu określonego w polu powyżej.

[5] Dodaj scoring do tagów – określ, o ile punktów zwiększy się scoring tagów za każdym razem, gdy Kontakt spełni zdefiniowane powyżej warunki.

[6] Dodaj regułę – kiedy reguła jest gotowa, kliknij na ten przycisk, aby dodać ją do macierzy.

Poniżej, w sekcji Reguły segmentacji [A], możesz zobaczyć, edytować lub usunąć wszystkie już dodane reguły:

Jeżeli chcesz dodać kolejną regułę, ponownie wypełnij wszystkie pola, a następnie kliknij Dodaj regułę [6]. Jedna macierz może zawierać do 10 reguł.

Reguła dynamiczna: 

Reguły dynamiczne działają nieco inaczej niż proste (główna różnica dotyczy pola [2] – Odwiedzona strona (URL), pozostałe kroki wyglądają identycznie).

Czytaj więcej o regułach dynamicznych >>

Kliknij “Dalej”, aby przejść do ostatniego kroku: Podsumowanie.


4. Podsumowanie

[1] Nazwa – nazwa nowo utworzonej macierzy.

[2] Reguły – lista reguł określonych dla nowej macierzy, z wyszczególnieniem ich rodzaju (prosta/dynamiczna), domen lub adresów URL oraz tagów, jakie mają zostać przypisane.

[3] Aktywuj macierz segmentacji – domyślnie nowa macierz jest aktywna. Możesz ją dezaktywować, klikając na wskazany przycisk..

Jeżeli chcesz zapisać macierz, kliknij na Zapisz reguły [4].

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024