Zgody handlowe

Pozyskanie danych osobowych, w tym adresów e-mail, może odbywać się w sposób pierwotny lub wtórny. Kwestia związana z tym uregulowana jest w trzech ustawach:

  1. Ustawa o ochronie danych osobowych – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zgoda na otrzymywanie informacji handlowej;
  3. Prawo telekomunikacyjne – zgoda na wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących.

Każdy z tych aktów stawia pewne wymogi co do treści przekazu (pkt. 1) oraz formy przekazu (pkt. 2 i 3).

Ustawa o ochronie danych osobowych wskazuje kiedy możemy przetwarzać dane osobowe i na tym etapie należy wskazać, że jest wymagana zgoda osoby, której dane są przetwarzane. Jest inaczej jeżeli występują przesłanki określone w art. 23, dla przykładu prawnie usprawiedliwiony cel, którym jest marketing bezpośredni produktów własnych. Na tej podstawie możemy ustalić, że można przetwarzać dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą do celów zarobkowych.

WAŻNE: Spełnienie wymogów tej ustawy jednak nie jest wystarczające.

W grę wchodzą jeszcze akty normatywne opisane w pkt. 2 i 3 powyżej. W przypadku ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymagana jest zgoda do wysyłania informacji handlowej, która jest zdefiniowana w tej ustawie, w przypadku braku zgody istnieje możliwość wysyłki informacji innej niż informacja handlowa.

Na koniec pozostaje prawo telekomunikacyjne, a w szczególności art.172 w związku z art.174 tej ustawy. Na podstawie tych przepisów do stosowania działań związanych z marketingiem bezpośrednim konieczna jest zgoda użytkownika końcowego, a oprócz tego umożliwienie mu wycofania tej zgody w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.

Każda z powyższych zgód musi być wyrażona w sposób jednoznaczny oraz nie może być dorozumiana, dopuszczalne jest również ich udzielenie w stosunku do konkretnych działań jak i na ogólnie rozumiane potrzeby promocji. Stanowią one oświadczenia woli i do ich skutecznego wyrażenia możliwa jest forma elektroniczna (również powszechnie stosowane check boxy), niedopuszczalnym jest jednak wpisanie zgody jako części wzorca umownego jak również domyślne zaznaczenie stosownego pola. Dla e-mail marketingu (czytaj więcej o e-mail marketingu) konieczne jest pozyskanie każdego rodzaju zgody  osobno (najlepiej przygotować trzy check boxy), opcjonalnym ustawieniem jest zastosowanie metody Double Opt-In (więcej o Double Opt-In) dla potwierdzenia udzielonej zgody i weryfikacji adresu.


WAŻNE: W przypadku danych pozyskanych wtórnie, np. przez nabycie bazy danych, należy pamiętać, iż wskazane zgody są zbywalne a zatem gdy kupujemy określoną bazę zbywca może przenieść na nas wszystkie uprawnienia z nimi związane co pozwoli w wykorzystywać pozyskane w ten sposób dane również w e-mail marketingu. Możliwe jest to jednak tylko wtedy gdy zbywca określone zgody skutecznie uzyskał, zgodnie z wskazanymi powyżej zasadami, dlatego bardzo ważne jest dokładne sprawdzenie bazy danych przed jej nabyciem. Trzeba również pamiętać o przysługującym udzielającemu zgody prawa do jej odwołania, z którego wynika obowiązek informacyjny obciążający nabywcę bazy danych, musi on poinformować osoby, których dane posiada o fakcie wejścia w ich posiadanie tak aby mogła ona ewentualnie w sposób skuteczny skorzystać z przysługującego jej uprawnienia. Wskazany obowiązek zaistnieje jednak tylko wtedy gdy nastąpi nabycie własności bazy danych, nie zaś w przypadku użyczenia jej na potrzeby mailingu.

Należy również pamiętać, że osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do żądania informacji o administratorze tych danych, o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania, jak również do tego skąd jego dane zostały pozyskane.


Więcej informacji o ochronie danych osobowych możesz uzyskać od:

logo nieprzezroczyste

Odział Kraków
ul. Żółkiewskiego 17/4; 31-539 Kraków
Telefon: +(12) 307 09 80
E-mail: kontakt@ksbclegal.pl

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808